Jyderup Fonden

Jyderup Fondens formål er at udvikle områderne omkring Skarresø og Jyderup og at gøre Jyderup til kraftcentrum i den vestlige del af Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har besluttet at udarbejde lokalplaner for Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet

Posted by on onsdag, 5, september, 2018

Klima- og miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes lokalplaner for Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet. Der er udarbejdet prioriteringsnotater, som beskriver proces og indhold for de kommende lokalplaner. Jyderup Fondens bestyrelsen udtrykker tilfredshed med Holbæk Kommunes beslutning om udarbejdelse af lokalplaner, som ligger i tråd med anbefalingerne i Handleplan for Jyderup. Læs indstilling og beslutning nedenfor. De to prioriteringsnotater kan findes på nedenstående links.

100. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
Beslutningssag
Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. følgende planer igangsættes:
  1. Omdannelse af børneinstitution til boligformål, Holbækvej, Jyderup
  2. Erhvervsområde ved Børstenbindervej, Holbæk
  3. Ridehaller og opvisningsbaner ved Rævebjerg, Mørkøv
  4. Fritidsområde ved Skarresø, Jyderup (Prioriteringsnotat: Holbæk Kommune prioriteringsnotat lokalplan Skarresø Camping 080818)
  5. Skarridsøhjemmet, Jyderup (Prioriteringsnotat: Holbæk Kommune prioriteringsnotat lokalplan Skarridsøhjemmet 080818)
  6. Erhvervsområde samt biogasanlæg ved Snævre, Regstrup

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan.
Nye planer
A Omdannelse af børneinstitution til boligformål, Holbækvej, Jyderup (bilag 1)
Kommunen har solgt ejendommen der ligger på Holbækvej 102 i Jyderup. Bygningerne rummede tidligere den nu nedlagte børnehave Mariendal. Bygningen er bevaringsværdig, og køber ønsker at indrette boliger i den eksisterende bygning, samt at opføre supplerende ny bebyggelse. Området støder op til eksisterende boligområde, og det er derfor naturligt at ændre anvendelsen til boligformål. Det vurderes, at planen vil være med til at sikre, at den bevaringsværdige bygning består, da bygningen får en ny anvendelse. Opførelse af supplerende 2 nye bygninger til tæt/ lav boliger vurderes at ville kunne indpasses naturligt på grunden i forhold til den eksisterende bebyggelse. Da lokalplanen vil stille krav om at den nye bebyggelses højde og udseende tilpasses til den eksisterende bebyggelse i området.
B Erhvervsområde ved Børstenbindervej, Holbæk (bilag 2)
Hensigten er at tilpasse plangrundlaget til de faktiske erhvervsaktiviteter, der udøves i området, og herved støtte op om en fortsat erhvervsudøvelse i området. For at fremtidssikre erhvervsudøvelsen udtages samtidig muligheden for realisering af nye boliger inden for lokalplanområdet. Eksisterende boliger i området kan naturligvis opretholdes som eksisterende lovlig anvendelse.
C Ridehaller og opvisningsbaner ved Rævebjerg, Mørkøv (bilag 3)
Dansk Køreselskab, der er en foreningen, der arbejder for at fremme interessen for kørsel med hestekøretøjer, ønsker at flytte deres aktiviteter med ridehal, opvisningsbaner, klubhus og fællesfaciliteter m.v. til området ved Rævebjerg. Det er nødvendigt med et nyt plangrundlag for at kunne realisere disse aktiviteter. Det vurderes, at projektet er med til at understøtte brugen af området til rekreative formål og er i fin sammenhæng med områdets øvrige anvendelse i forbindelse med Mørkøv Kræmmermarked.
D Fritidsområde ved Skarresø, Jyderup (bilag 4)
Hensigten med projektet er at muliggøre opførelse af naturrum, campingplads og/eller øvrige ferie og fritidsformål. Området ønskes således udlagt til turistfremmende formål, og endvidere skal planen sikre de landskabelige og naturmæssige hensyn der er ved Skarresø, der endvidere også er udpeget som Natura2000 område. Planprioriteringen følger op på kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Jyderup Handleplan.
E Skarridsøhjemmet, Jyderup (bilag 5)
Hensigten med projektet er at sikre Skarridsøhjemmet som en ejendom med turismefremmende formål, som kan understøtte blandt andet istidsrutens behov for overnatning og bespisning. Planerne skal muliggøre opførelse af fritidsformål såsom kursuscenter, vandrerhjem og andre rekreative formål. Det vurderes, at planerne vil være med til at sikre en bæredygtig og levedygtig udvikling af turisme i Jyderup, som tager udgangspunkt i det plangrundlag der beskrives for den fremtidige udvikling i Jyderup Helhedsplan. Planprioriteringen følger op på kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Jyderup Handleplan.
F Erhvervsområde samt biogasanlæg ved Snævre, Regstrup (bilag 6)
Som følge af motorvejens forlængelse ved Regstrup er det hensigtsmæssigt at udnytte området omkring den nye motorvejstilkørsel til et attraktivt erhvervsområde. Der er endvidere en konkret forespørgsel om at placere et biogasanlæg indenfor området, hvilket vurderes at være med til at åbne området op for erhvervsudvikling. Området er egnet til biogasanlæg bl.a. på grund af den særdeles gode tilgang til det overordnede vejnet og afstand til naboer. Det er samme ansøger, der har søgt om biogasanlæg nord for Kvanløse, og ansøger ønsker at planen nord for Kvanløse sættes i bero, såfremt nærværende plan igangsættes.
Status på planer
For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 7.
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:
 • 3.80 Nyt boligområde Oldhøjen, Holbæk Øst + kp tillæg (Munkholmvej nordlige del)
 • Tillæg nr. 1 til 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken, Jyderup
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018

Plan a, b, c, d og e indstilles godkendt.
Plan f indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, O og I). 1 (Ø) undlod at stemme.